- Kênh Truyền hình Giáo Dục Trực tuyến VTV.edu.vn - www.vtv.edu.vn www.video.edu.vn www.clip.edu.vn www.youtube.edu.vn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang xem :

Cách viết Chữ Số tiếng Nhật

Mô tả

  cách nói Rōmaji Hiragana Kanji
0 không zero/rei ゼロ/れい 〇/零
1 một ichi いち
2 hai ni
3 ba san さん
4 bốn yon , shi よん/し
5 năm go
6 sáu roku ろく
7 bảy nana , shichi なな/しち
8 tám hachi はち
9 chín kyū ,  ku きゅう/く
10 mười じゅう
11 mười một jū ichi じゅういち
12 mười hai jū ni じゅうに 十二
13 mười ba jū san じゅうさん 十三
14 mười bốn jū yon じゅうよん 十四
15 mười năm jū go じゅうご 十五
16 mười sáu jū roku じゅうろく 十六
17 mười bảy jū shichi じゅうしち 十七
18 mười tám jū hachi じゅうはち 十八
19 mười chín jū ku じゅうく 十九
20 hai mươi ni jū にじゅう
100 trăm hyaku ひゃく
1000 ngàn sen せん
10,000 vạn man まん
1,000,000 trăm vạn hyaku man  ひゃくまん 百万 
10,000,000 ngàn vạn issen man いっせんまん 一千万 
100,000,000 trăm triệu (ichioku いちおく 一億 
1,000,000,000    oku  じゅう いちおく 十億 
10,000,000,000   Hyaku Oku ひゃく いちおく 百億
100,000,000,000 trăm tỉ Man Oku まん いちおく 万億
1000,000,000,000 một ngàn tỉ chō ちょう
10,000,000,000,000,000 mười triệu tỉ kei けい
100,000,000,000,000,000,000 1 trăm tỉ tỉ gai がい
1/10 10-1 wari わり
1/100 10-2 bu
1/1000 10-3 rin りん
1/10000 10-4 もう

 


wildcat
20 Aug 2014

I think there is a mistake at the number 100.000. there isn't 100.000 in this table but we have it's name with 1000.000

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 3610

Bình luận

Cách viết Chữ Số tiếng Nhật

Bản tin Tiếng Nga

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 3610

Học tiếng Nga

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 3610

Alla Bugacheva

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 3610

Phương pháp học tiếng Nga

Ðăng bởi: VTV - Lượt xem: 3610